About Usบริษัทเราเป็นผู้นำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง, อุปกรณ์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, อุปกรณ์การเกษตร และกสิกรรม จากประเทศญี่ปุ่น, ไต้หวัน, จีน, ออสเตรีย และอินเดีย ทางบริษัทได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 และได้มีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการเติบโตขึ้นทุกๆปี สินค้าทุกๆรายการได้ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อความปลอดภัยและความคุ้มค่าแก่ผู้ใช้ทุกราย

COMPANY  PROFILE

HISTORY
 

1978
1979

2000
2000
2001

2003

2007
            Established the company with 1.3 million baht of authorized capital
            Started import and became the sole agent of Japan and Taiwan
            products
            Increased the authorized capital at about 5 million baht
            Expanded import more competitive products from China
            Expanded organization  as follows:  Hand Tools, Power Tools,
            Agricultural engines, and Sanitary ware
            Recently penetrated into the market of private sector, government,
            and factories
            Increased the authorized capital at about 10 million baht